18-08-09

Michel Vuylsteke: 'Werkgroep Morkhoven en Stefaan Saey zijn verkeerd bezig'


light_bulbMichel Vuijlsteke is één van de oprichters van de vzw Gentblogt die voornamelijk de redactiemedewerkers van Gentblogt, een on-line tijdschrift in de vorm van een weblog waaraan Els Van Eeckhaut als redactrice verbonden is, als leden heeft.

Michel Vuijlsteke adviseerde Els Van Eeckhaut (die hij met 'Els' aanspreekt) in haar verkiezingscampagne op het Internet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Maar er is blijkbaar meer.  Els Van Eeckhaut vroeg op 21.12.2007 om de site van de Werkgroep Morkhoven uit de rankings van Metatale, een bedrijfje dat de invloedrijke blogs in Vlaanderen op een neutrale manier tracht weer te geven, te weren.  Zij deed dat onder de titel 'Wat met dubieuze' sites in rankings etc..? en deed dat in de volgende opmerkelijke bewoordingen: 'Onder de 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.   Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)  Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen. Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.  Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link). Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien. Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.  Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?  Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.'

Enkele weken geleden las de vzw Werkgroep Morkhoven bij toeval de voornoemde uitspraken van Els Van Eeckhaut die het als strafpleiter juist zou moeten opnemen voor mensen die op een dubieuze manier aangeklaagd en veroordeeld worden. In het dossier Vervloesem golden enkele ononderzochte bamboestokjes bijvoorbeeld als het 'bewijs' voor folteringen en verkrachtingen en, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk erkende, verdwenen de ontlastende stukken uit zijn strafdossier.

Een bijkomend element is dat Els Van Eeckhaut lid is van de Gentse probatiecommissie die over de vrijlating van gevangenen moet beslissen en dat zij in de Raad van de Orde van Advocaten zetelt.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich ook vragen bij het vonnis van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank van 26.6.2009. In dit vonnis waarin het verzoek van advocaat Raf Jespers tot beperkte detentie van Marcel Vervloesem werd afgewezen, zei de Gentse strafuitvoeringsrechter N. Goossens ondermeer het volgende: 'Uit de website van genoemde vzw (waarnaar mevr. de Croÿ in het onderhoud met de justitieassistente in het kader van de externe enquête heeft verwezen) blijkt echter dat zij zich toespitsen op de detentiesituatie van dhr. Vervloesem, en inzonderheid allerhande zogenaamde wantoestanden dienaangaande aanklagen. De rechtbank kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat betrokkene de facto werk voor zijn eigen 'fanclub' zal verrichten. Dit reclasseringsplan kan bezwaarlijk als een recidivebeperkend reclasseringsplan getaxeerd worden, maar is een voortzetting van zijn eerdere levenswandel'.

Rechter N. Goossens gebruikte dus dezelfde bewoordingen als Els Van Eeckhaut, wat bij de vzw Werkgroep Morkhoven toch bepaalde vragen opriep. Uit het vonnis blijkt trouwens ook dat de beslissing van de rechter voornamelijk ingegeven werd door de vrees dat Marcel Vervloesem aan de weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven zou meewerken en in zijn onderzoek als kinderpornojager zou 'hervallen'.

Het feit dat de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem, zoals Els Van Eeckhaut, in een Sp.a-bestuur zetelt en bij de nieuwe reeks beschuldigingen van Marcel Vervloesem in 2005, via een petitie, de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de site van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet eiste, was een ander element dat bij de vzw Werkgroep Morkhoven bepaalde vragen opriep.

Uit de vraagstellingen van de vzw Werkgroep Morkhoven volgde al vlug een felle discussie met Michel Vuijlsteke die zei dat hij de vzw Werkgroep Morkhoven 'noch van haar of pluimen kende' en hij 'ze enkel kende door wat hij erover in de gazetten had gelezen'. Hij gebruikte die 'gazetteninformatie' echter wel om, ter verdediging van zijn vriendin Els Van Eeckhaut, de vzw Werkgroep Morkhoven en haar aktievoerder Marcel Vervloesem, op de meest laag-bij-de-grondse wijze door het slijk te halen.
Nogal moeilijk te begrijpen voor iemand die zich op 9 januari 2008 ergerde aan de 'subjectiviteit van het artikel' over Britney Spears in De Standaard...

De vzw Werkgroep Morkhoven wist achteraf te achterhalen dat de man een moeilijk moment beleefde omdat het meisje waarover hij op zijn weblog schreef, blijkbaar zijn eigen dochtertje betrof dat door een accident in het ziekenhuis was beland. De Werkgroep betuigde trouwens haar medeleven met de ouders van het meisje zonder te weten dat het om Michel Vuylsteke's dochtertje ging.

De Werkgroep vindt echter dat persoonlijk leed niet als een excuus mag dienen om mensen die ook zwaar lijden en voor hun persoonlijke standpunten vervolgd worden, op basis van enkele krantenartikels te veroordelen, zeker niet als dit enkel bedoeld is om de ontoelaatbare handelswijze van een goede vriendin te verdedigen.

Om te besluiten misschien nog even vermelden dat de door Vuijlsteke genoemde Stefaan Saey geen 'lid van de vzw Werkgroep Morkhoven' is zoals verkeerdelijk wordt gesuggereerd.


Commentaren op “Werkgroep Morkhoven en Stefaan Saey: verkeerd bezig”

1. Jan Jasper Mathé zei, op zaterdag 15 augustus 2009 om 18u09:

Michel

Als ik dat zo (met groeiende verbijstering) lees is de Werkgroep waarvan sprake en haar werkwijze ronduit crimineel. Het verbod op de eigenrichting als fundamenteel grondbeginsel van justitie mag - zoals je geheel terecht opmerkt - nooit in het gedrang komen. Deze Werkgroep echter waant zich blijkbaar boven onze rechtsstaat verheven.

Het sardonische duo Boeykens & Stefaan toont zich alvast héél héél klein. Hopelijk blijft jouw weblog gespaard van hun agressieve en boosaardige retoriek.

-------------------------

 2. Huug zei, op zondag 16 augustus 2009 om 20u03:

Moet je vooral doen, die trollen aandacht geven, net wat ze willen.

-------------------------

 3. Michel Vuijlsteke zei, op zondag 16 augustus 2009 om 20u51:

Dit gaat iets verder dan wat trollen op een internetforum. Dit zijn mensen die andere mensen proberen kapot te maken in het echt, en die erop rekenen dat ze angst aanjagen.

Dat pakt bij mij niet.

-------------------------

 4. Rendv zei, op zondag 16 augustus 2009 om 23u03:

Burgermilitie indeed.

Mensen aan de schandpaal nagelen, schuldig of niet. Eerst slaan en als achteraf blijkt dat ze zélf in de fout zijn, zijn ze allang verdwenen.

En vooral: ze zijn heel, héél stoer van achter hun computerscherm.

-------------------------

 5. Els zei, op maandag 17 augustus 2009 om 10u56:

Dat is niet het voeden van trollen,, als negeren en stilzwijgen alleen tot meer verbale agressie leidt. Verder is dit ook nog eens een mooi uitgewerkt standpunt.
_________________________

 6. eva zei, op maandag 17 augustus 2009 om 18u14:

Els, als één man (m/v) achter jou.
Gewoon al dat Els’je’ maakt mij ra-zend, maar toont vooral dat dit geen bijster snuggere gasten zijn.
__________________________

 7. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 19u22:

Het is spijtig dat ze de schandpaal op de grote markt hebben afgeschaft.

Dan hadden jullie mij daaraan kunnen vastbinden en mij met rotte eieren en tomaten kunnen bekogelen.

Zeg jongens, wisten jullie dat de X-dossiers in Gent werden dichtgedekt en dat de Gentse procureur-generaal Schins in een geheime nota destijds verklaarde dat er ‘inderdaad verkeerde strafregisters tegen Marcel Vervloesem werden gebruikt’ ?

Vinden jullie het niet raar dat Elsje Van Eeckhaut daarop geen kritiek uit ?

Trouwens wat denkt zij, als strafpleitster, van het feit dat in het dossier van Marcel Vervloesem (zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk erkende) de ontlastende stukken verdwenen en hij veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier ?
Wat vindt zij van het feit dat de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) al maandenlang door Minister De Clerck geblokkeerd worden waardoor zieke gevangenen geen rechten meer hebben ?
Wat vindt zij als strafpleitster van het feit dat, in het dossier Vervloesem, de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge het medische dossier en het forensisch verslag van professor Cosyns (waarin een begeleiding werd voorgesteld), heeft achtergehouden ten opzichte van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent ? Wat vindt zij van dergelijke praktijken waarvan heel wat gedetineerden die nergens met hun klachten terecht kunnen, het slachtoffer worden ?
Wat vindt zij van mensen die, in afwachting van hun proces voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, soms jarenlang zonder enige hoop in de gevangenis opgesloten blijven ?
Wat vindt zij als strafpleitster van het feit dat alleen terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden worden vrijgelaten en op straat belanden omdat zij geen woning meer hebben of nergens meer terecht kunnen ?
Wat vindt zij van de uithuiszetting van zieke gevangenen waardoor ze belet worden om naar huis terug te keren of daar hun penitentiair verlof op te nemen ?
Vindt zij, zoals justitieminister De Clerck, dat dit deel uitmaakt van een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en deel moet uitmaken van het ‘Masterplan voor een gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden’ ?
Wat vindt zij van het feit dat Marcel Vervloesem al een jaar in de gevangenis zit opgesloten terwijl zijn halfbroer en aanklager Victor Vervloesem (Sp.a Herentals) vrij en vrolijk rondloopt terwijl hij zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan ? Vindt zij het normaal dat daaraan binnen de Sp.a geen aandacht wordt besteed en Victor Vervloesem nu zelfs tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals is verkozen ?
Om welke reden gaat zij als 41-jarige moeder akkoord met het in de doofpot stoppen van een kinderpornozaak waarin, volgens de federale politie, bijna 90.000 slachtoffers ?
Wat vindt zij van een gevangene zoals Marcel Vervloesem die met een zware hartziekte (open hartoperatie enkele maanden geleden), zware suikerziekte, nierziekte (nieren die voor 50% werken), mogelijks terugkerende kanker en meer dan 20 operaties en spoedopnames (waarvan 5 in de eerste maanden gevangenschap) in de overvolle gevangenissen wordt opgesloten ?
Elsje zegt dat ze voor werkstraffen is maar wat denkt ze van de andere alternatieve maatregelen om de overbevolking in onze gevangenissen tegen te gaan zoals de geheel of gedeeltelijke vrijlating van zieke gevangenen, beletten dat mensen soms jarenlang in voorhechtenis op hun proces zitten te wachten, electronisch toezicht (waarop duizenden gevangenen binnen en buiten de gevangenis zitten te wachten) ?
Wat denkt zij van de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl zij niet wordt toegepast en de toezichtscommissies niet eens werden opgericht ?

Is Elsje als strafpleitster wel echt geinteresseerd in de rechten van de gevangenen en de eerbiediging van de mensenrechten in de gevangenissen ?
Wat denkt zij van de psychische en lichamelijke folteringen in onze gevangenissen waarvan het VN-Comité tegen folteringen enkele maanden geleden een rapport opmaakte, het achterhouden van de briefwisseling van de gedetineerden, het isoleren van gevangenen, de eindeloze pesterijen van de PSD’s in Brugge en Hasselt terwijl zij de gevangenen juist moeten bijstaan, de willekeurige tuchtstraffen in de gevangenissen ?

Misschien kan ze daarop al eens een antwoord op proberen te geven.

Of voelt zij zich als dochter van een gerenomeerde strafpleiter en Sp.a-schepen, misschien te goed voor jongens die van kleinaf aan in een weeshuis hebben gezeten en die, zonder politieke ambities te koesteren, de moed hadden om kindermishandelingen (zoals de isolaties in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels) en de kindermisbruiken via kinderpornonetwerken aan te klagen ?

__________________________

8. Michel Vuijlsteke zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u05:

Schandpaal? Niet nodig: een veroordeling wegens kinderverkrachting is me dunkt wel schande genoeg, nee?

Verder: wat meester Van Eeckhaut over die reeks beweringen denkt, daar heb ik geen idee van. En dat is ook noch hier noch daar.

Marcel Vervloesem is een veroordeelde kinderverkrachter. En de werkgroep Morkhoven waant zich blijkbaar boven de wet. Da’s zowat alles wat mij belangrijk leek in deze.

Mag ik me nu ook aan een resem pogingen tot ad hominem verwachten?

__________________________

9. Michel Vuijlsteke zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u29:

Wat meester Van Eeckaut denkt, weet ik niet. Wat Els ervan denkt als privépersoon, weet ik ook niet.

Wat ik ervan denk?

van het feit dat in het dossier van Marcel Vervloesem (zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk erkende) de ontlastende stukken verdwenen en hij veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier ?

Als het dossier onvolledig was, een hoop feiten waren al verjaard, en we weten dat slachtoffers van kindermishandeling het niet gemakkelijk hebben om daarmee naar voor te komen, en nóg is Marcel Vervloesem veroordeeld, dan wil dat zeggen dat de feiten zeer zwaar wegen.

Wat vindt zij van het feit dat de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) al maandenlang door Minister De Clerck geblokkeerd worden waardoor zieke gevangenen geen rechten meer hebben ? [...] Wat vindt zij als strafpleitster van het feit dat alleen terminaal zieke gevangenen drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden worden vrijgelaten en op straat belanden omdat zij geen woning meer hebben of nergens meer terecht kunnen ?

Ik persoonlijk? Kinderverkrachters mogen rotten in de hel. Ik persoonlijk zou niet zo lief zijn om ze in een propere gevangenis te steken. Maar gelukkig ben ik het niet die het voor het zeggen heeft, en weet ik, in tegenstelling tot de Werkgroep “eigenrichting is cool” Morkhoven wél hoe een rechtsstaat werkt.

Wat vindt zij van de uithuiszetting van zieke gevangenen waardoor ze belet worden om naar huis terug te keren of daar hun penitentiair verlof op te nemen ? Vindt zij, zoals justitieminister De Clerck, dat dit deel uitmaakt van een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en deel moet uitmaken van het ‘Masterplan voor een gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden’ ?

Els weet ik niet, maar ik persoonlijk, ik vind dat Marcel Vervloesem de beste medische zorgen ter wereld zou moeten krijgen, dat hij zo lang mogelijk vast kan zitten. En ik kan me ook nog een aantal manieren voor de geest halen waarmee dat vastzitten zo onaangenaam mogelijk kan zijn. Maar nog eens, zie boven.

Wat vindt zij van het feit dat Marcel Vervloesem al een jaar in de gevangenis zit opgesloten terwijl zijn halfbroer en aanklager Victor Vervloesem (Sp.a Herentals) vrij en vrolijk rondloopt terwijl hij zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan ? Vindt zij het normaal dat daaraan binnen de Sp.a geen aandacht wordt besteed en Victor Vervloesem nu zelfs tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals is verkozen ?

Er is, Boeykens, een verschil tussen een proces verbaal en een vonnis. Als ik dertig keer naar de politie stap en zeg dat ik Jan Boeykens ’s nachts met jongens van zeven pornofilms zie draaien in het park, dan staan er ook “zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen” op uw naam.

Marcel Vervloesem is door een rechtbank veroordeeld, en in beroep ook. Dat is een huizenhoog verschil; ik snap wel dat de Werkgroep Morkhoven dat niet zo goed begrijpt.

Om welke reden gaat zij als 41-jarige moeder akkoord met het in de doofpot stoppen van een kinderpornozaak waarin, volgens de federale politie, bijna 90.000 slachtoffers ?

Welke kinderpornozaak zou dat dan wel mogen zijn? Die die de Werkgroep grotendeels uitgevonden heeft in de jaren stillekens? Of nog een nieuwe?

Wat vindt zij van een gevangene zoals Marcel Vervloesem die met een zware hartziekte (open hartoperatie enkele maanden geleden), zware suikerziekte, nierziekte (nieren die voor 50% werken), mogelijks terugkerende kanker en meer dan 20 operaties en spoedopnames (waarvan 5 in de eerste maanden gevangenschap) in de overvolle gevangenissen wordt opgesloten ?

Els? Geen idee. Ik? Ik vind het hi-la-risch. Ik hoop alleen dat hij nog héél lang leeft.

Elsje zegt dat ze voor werkstraffen is maar wat denkt ze van de andere alternatieve maatregelen om de overbevolking in onze gevangenissen tegen te gaan zoals de geheel of gedeeltelijke vrijlating van zieke gevangenen, beletten dat mensen soms jarenlang in voorhechtenis op hun proces zitten te wachten, electronisch toezicht (waarop duizenden gevangenen binnen en buiten de gevangenis zitten te wachten) ?
Wat denkt zij van de Wet Dupont die de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl zij niet wordt toegepast en de toezichtscommissies niet eens werden opgericht ?

Is Elsje als strafpleitster wel echt geinteresseerd in de rechten van de gevangenen en de eerbiediging van de mensenrechten in de gevangenissen ?
Wat denkt zij van de psychische en lichamelijke folteringen in onze gevangenissen waarvan het VN-Comité tegen folteringen enkele maanden geleden een rapport opmaakte, het achterhouden van de briefwisseling van de gedetineerden, het isoleren van gevangenen, de eindeloze pesterijen van de PSD’s in Brugge en Hasselt terwijl zij de gevangenen juist moeten bijstaan, de willekeurige tuchtstraffen in de gevangenissen ?

Wat heeft dat te maken met het feit dat Vervloesem een kinderverkrachter is?

Of voelt zij zich als dochter van een gerenomeerde strafpleiter en Sp.a-schepen, misschien te goed voor jongens die van kleinaf aan in een weeshuis hebben gezeten en die, zonder politieke ambities te koesteren, de moed hadden om kindermishandelingen (zoals de isolaties in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels) en de kindermisbruiken via kinderpornonetwerken aan te klagen ?

Zelfs al had Marcel Vervloesem nog de meest ongelukkige jeugd ter wereld, dat verontschuldigt niet dat hij in kinderporno deed en kinderen misbruikte.

__________________________

10. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u37:

Ik ga toch proberen af te sluiten met een positieve noot.

Waarom zouden jullie Marcel Vervloesem niet schrijven op gaan opzoeken in de gevangenis van Turnhout, zoals ik nu bijna een jaar lang iedere week, soms 2 x per week, doe ?

Want tussen de zaken vanuit een ivoren toren of vanuit de gazetten volgen, geeft een nogal vrij eenzijdig beeld van een situatie.

Er is ook een verschil tussen artikels over de gevangenis lezen en er zelf jarenlang in opgesloten zitten of er jarenlang naartoe gaan om er iemand te bezoeken.

Hier is zijn adres:

[adres verwijderd -- dat zou nog het toppunt zijn, dat ik het gemakkelijk zou gaan maken om contact te leggen met dat stuk kindermishandelaar]

__________________________

11. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 20u44:

Met zoals jij Michel die alles ‘vanuit de gazet weten’ en zich boven God verheven voelen, is echt niet te klappen vrees ik.

__________________________

12. Michel Vuijlsteke zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 21u38:

Vervelend hé, Boeykens, als de mensen niet geïntimideerd raken door uw kant noch wal rakende gelul?

__________________________

13. Jan Boeykens zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 22u19:

Nog een afsluitertje voor het slapen gaan:

Hierbij volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield…

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
“Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan “.
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
” Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001.”
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
” Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij
mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. ”
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
” Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje.”
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
” Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet .”
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
” Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. ”
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
” Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. ”
8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
” Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan ” stekkesvijver ” te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. ”
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
” In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen.”
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
” Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. ”
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
” Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. ”
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
” Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. ”
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
” Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. ”
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
” Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem .”
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
” Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. ”
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
” Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. ”
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan
de Procureur van Turnhout:
” Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. ”
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 - 98:
” Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht .”
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
” Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-
raad zetelt .”
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
” Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto’s van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor
eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen.”
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
” Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen.”
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
” Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. ”
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448/98F:
” Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen.”
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
” Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer
ingetrokken.”
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
” Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel.”
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
” Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen.”
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
” Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. “

__________________________

14. Michel Vuijlsteke zei, op dinsdag 18 augustus 2009 om 22u25:

Hey, en Sadam Hoessein was óók een slechte mens.

Verandert dat iets aan het feit dat Marcel Vervloesem een veroordeelde kinderverkrachter is?

__________________________

15. Saey Stefaan zei, op woensdag 19 augustus 2009 om 17u30:

[verwijderd]

__________________________

16. Michel Vuijlsteke zei, op woensdag 19 augustus 2009 om 19u02:

Saey, ik ben van uw zever al even weinig gediend als van die van uw compagnon Boeykens.

Ván mijn erf. Ik heb nu wel andere dingen aan mijn hoofd dan mensen die mordicus kinderverkrachters verdedigen.

__________________________

17. Jan Jasper Mathé zei, op woensdag 19 augustus 2009 om 19u16:

‘t Werd tijd, wat een hufterige kerel die Stefaan Saey. A good riddance.

__________________________

18. Els zei, op woensdag 19 augustus 2009 om 23u22: 

Zucht, Michel. Ik ben hier een paar dagen niet geweest en ik zie dat er hier lelijk huis gehouden is.
Dank je om te repliceren, ondanks het feit dat jouw problemen wel honderdduizend keer belangrijker zijn nu.

Aan iedereen, aan Eva: merci voor de steun. Al is het allemaal zo relatief. xxx

__________________________

19. Jan Boeykens zei, op donderdag 20 augustus 2009 om 02u28: 

Bedankt voor uw steun Michel.


http://blog.zog.org/2009/08/werkgroep-morkhoven-en-stefaa...

 

Commentaren

Els Van Eeckhaut Els Van Eeckhaut, een dochter van de gereputeerde strafpleiter Piet Van Eeckhaut, die in 2006 opkwam als SP.A-kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen en die een jaar op het kabinet van minister Freya Van den Bossche (SP.A - Vlaamse Socialisten) werkte, pleitte er in 2007 voor om de site van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de lijst van de Top 100 van invloedrijke blogs van Metatale te halen.

--------------------------

Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Els Van Eeckhaut

December 21st, 2007 · 13 Comments

Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk).

Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling.

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen.

Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’.

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt.

Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.

Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).

Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?

Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz..

Allemaal oké dus, wat mij betreft.

Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?

Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn.

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244

Gepost door: Jan Boeykens | 19-08-09

Els Van Eeckhaut Beetje beroering: oude blogposts, nieuwe saus.
August 11th, 2009 ·

Een oude blogpost die eigenlijk ging over Metatale - een stelling waar ik intussen op ben teruggekomen - zie hier en plotsklaps voor beroering zorgt, en enkele klassieke beschuldigingen aan mijn adres.

De laatste keer dat ik dat soort zaken hoorde, was toen een interessant maar wat al te beschonken manspersoon krek hetzelfde beweerde, en dit om 5 uur ’s ochtends in oktober 2006, café het Volkshuis te Gent, waar ik anders best graag vertoef, maar om één of andere reden altijd iets eigenaardig meemaak. Ongetwijfeld zwerven de geesten van de oude communisten daar nog om af en toe een achteloze bezoeker in het ootje te nemen, die knakkers.

De reden voor de aantijging was toen dat ik, als juriste dan nog, dorst beweren dat een kiezer op één lijst méér dan één voorkeurstem kan uitbrengen, wat volgens de man een frappante miskenning van de wet was, en welke stelling mij aldus in één klap degradeerde tot ‘onwaardig lid van de sp.a‘ wegens dom en fille a papa .

Achteraf vertelde mijn beste vriendin mij dat diezelfde lokale tooghanger hààr ook ooit had uitgescholden omdat zij niet wilde geloven dat Egypte niet in de Europese Unie lag, en zelfs met klem het tegendeel beweerde met als volstrekt onverantwoord argument dat Egypte in Afrika lag. De trezebees! Afrika dan nog!

Minder lang geleden incasseerde ik een serie -toegegeven- goed verwoorde scheldwoorden naar mijn hoofd geslingerd, inclusief een beschuldiging die ik nog altijd niet kan plaatsen over mijn job (hierzo). Eén en ander naar aanleiding van een eerbetoon aan Jaap Kruithof.

En dan nu weer deze mijnheer die mij belangrijk genoeg acht om de teloorgang van een partij te kunnen veroorzaken en daarnaast beweert dat ik op een sociale ladder sta. Dit laatste dankzij mijn vader. Okay, mijn vader schrijft in mijn plaats de bijdragen op Gentblogt en onderhoudt ook mijn facebook-account, maar welke vader doet dat nu niet?

Hier dus, de discussie.

Eens te meer denk ik dat het soms vreselijk moet zijn om een bekende persoonlijkheid te zijn, niet in het minst een bekende politicus, en niet in het minst als je de dochter of zoon van een andere bekende politicus bent. Ik ben dat niet, en ik moet nog iedere keer lachen met dergelijke beweringen, maar ik kan begrijpen dat andere mensen het internet ontwijken om niet te moeten lezen welke aantijgingen hen naar het hoofd geslingerd worden.

Los daarvan, en ernstiger, is dat de man die in de post waar dit over gaat op zijn eigen website een klassieke complottheorie opbouwt waarbij hij verzint dat er een link is tussen mijzelf en een juridische kwestie in zijn eigen omgeving.

“”de rotte appel van Els Van Eeckhaut”

(…)

Wat nu de kwestie rond het Sp.a-bestuur in Herentals betreft (Victor Vervloesem, Jan Peeters):
Ik denk dat ik zowat alle Sp.a-parlementsleden over deze zaak geschreven heb. Ik ontving echter geen antwoord.

In 2007 pleitte Els Van Eeckhaut, strafpleiter te Gent en een dochter van de gereputeerde strafpleiter Piet Van Eeckhaut, ervoor om de site van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de lijst van de Top 100 van invloedrijke blogs van ‘Metatale’ te halen.

Els Van Eeckhaut schreef op haar blog dat de site van de vzw Werkgroep Morkhoven ‘dubieus’ was.
Ik vroeg mij af waarom.

Na het nodige opzoekingswerk kwam ik er achter dat haar vader Sp.a-schepen was in Gent.
Zijzelf kwam in 2006 op als SP.A-kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij werkte ook 1,5 jaar op het kabinet van minister Freya Van den Bossche (Sp.a).

De link met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem die in 1998 beweerde dat zijn halfbroer, de aktievoerder Marcel Vervloesem, hem ‘20 jaar geleden folterde en verkrachtte’ en zijn poging om via het Herentalse Sp.a-bestuur en burgemeester Jan Peeters (Sp.a-bestuur), Marcel Vervloesem uit zijn woning te laten drijven en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te laten verwijderen, was natuurlijk snel gelegd.

Het is duidelijk dat niet alleen justitie maar ook bepaalde politieke partijen de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen wilden opleggen omtrent de kinderpornonetwerken.

Ik kan me niet voorstellen dat mensen zichzelf zo belangrijk vinden dat ze denken dat heel het land hen achterna zit. Misschien vinden ze de gedachte wel spannend, maar eerlijk…er is zo veel meer te doen, dat zo veel belangrijker is.

--------------------------

1 Huug // Aug 11, 2009 at 3:29 pm

Ik zou daar eens heel hard om lachen en voortvanderest straal negeren.

-------------------------

2 Jan Boeykens // Aug 19, 2009 at 12:48 am

Beste Els,

Ik zal je op deze manier maar aanspreken, waarom niet in feite ?

Even een reactie op je bewering dat het een oude blogpost betrof die ‘eigenlijk over Metatale ging’.

De blogpost dateerde inderdaad van 21.12.2007 maar dat je bericht ‘eigenlijk over Metatale ging’, klopt niet.

Je schrijft in de bijgevoegde blogpost zelfs:
‘Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen.’

———————-

Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Els Van Eeckhaut

December 21st, 2007

Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk).

Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling.

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen.

Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’.

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt.

Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.

Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).

Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?

Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz..

Allemaal oké dus, wat mij betreft.

Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?

Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn.

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244
http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=2033#comment-88852

Gepost door: Jan Boeykens | 19-08-09

Michel Vuijlsteke / Els Van Eeckhaut
Politiek Gent op het internet: sp.a/spirit, augustus

Gepost op zondag 13 augustus 2006 om 01:19 in Politiek. Geef uw opinie, of laat een trackback van uw eigen site.


4. Els Van Eeckhaut zei, op zondag 13 augustus 2006 om 16u54:
Dank je..Met al deze info én jouw algemene tips ben ik wel een weekje zoet:-) Die kalenderplugin heb ik eerder al eens geprobeerd, met hmm..nogal wat bizarre gevolgen. Ik zal het opnieuw proberen, met iets meer aandacht.

Bedankt!

Els

=========================

5. Els Van Eeckhaut zei, op maandag 14 augustus 2006 om 20u03:

Michel,

Ik las net dat de Iraanse president ook zijn eigen weblog heeft : tijd voor het kritische oog van blog.zog.ogr?

http://www.ahmadinejad.ir/

Veel plezier ermee!

Els

==========================

7. Michel Vuijlsteke zei, op maandag 14 augustus 2006 om 21u16:
@els: het moment dat hij opkomt voor de verkiezingen in Gent, direkt!

@J.: um, ik zal erover nadenken.

==========================

9. Els Van Eeckhaut zei, op dinsdag 15 augustus 2006 om 17u05:

Michel

De Flickr-operatie is gelukt. Individuele stukjes code vervangen lukte niet echt. Wat ik nu ga zeggen weet je wellicht al, maar misschien heeft iemand anders er iets aan: je moet eerst een eigen code aanvragen bij FLickr en die is redelijk uitgebreid.

De code die er eerst op mijn sidebar stond moest volledig verwijderd worden en dan vervangen door de nieuwe.. Dit alles via Weergave-Bewerken en dan naar de HTML pagina van de side-bar gaan..Ik voeg er onmiddellijk aan toe dat ik dit niet zelf gedaan heb maar jouw tip aan een vriend getoond heb aan een vriend die iets beter met HTML overweg kan met HTML (delegeren dus, ook een goeie tip:-)
Ik zie dat Jürgen ook commentaar geleverd heeft! Zijn website is echt wel goed, de foto-animatie is subliem. Ik zie in jou de perfecte feedbacker voor de Gentse politieke bloggers..er staat je wat te wachten:-)!!!!


http://blog.zog.org/2006/08/politiek-gent-spaspirit-augustus.html#comment-566912

-------------------------

1. Els Van Eeckhaut zei, op zondag 13 augustus 2006 om 10u31:

Michel

Dit overzicht is een vree wijs initiatief.
Je hebt gelijk, de WP template kan nog veel beter.
Ik was eerst van plan hier een opsomming te maken van de vele vragen die ik nog heb over mijn Wordpress - Theme.
Een kleine greep uit het aanbod :
1. Waarom kan ik alleen maar prentjes in mijn berichten zetten?
2. Waarom lukt het me niet om een degelijke kalender en een goeie “recent comments” plugin te downloaden zonder dat de blog nadien crasht.
3. Waarom was gisteren mijn hele dag om zeep omdat mijn vrienden me wisten te melden dat ze helemaal niéts meer zagen op mijn site? (Probleem verholpen)
4. En waarom staat de my flickr van de website designer er op, zodat ik voor mijn flickr een aparte prentjes-link moet maken???
5. Hoe installeer ik een degelijke contactpage?????
Ik surf alle fora af, lees mij onnozel, maar vind geen echte oplossing. En ik voel me stilaan een mislukte technicus in plaats van een hoopvollle kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen!!! (Nuja, valt wel mee)
Dus Michel, uw aanbod tot hulp is hierbij grif aanvaard!
Kijk gewoon ter info eens naar de site van mijn neef Harold van der Kraan, lijsttrekker sp.a in Kapellen. Mijn moeder heeft haar wortels ginds, neefje is een zoon van haar nicht: http://www.haroldvdk.be
Zelf vind ik dit een schitterende voorbeeld van wat je met een Wordpress-blog kunt doen. Jij?

Hartelijke groet en nog een leuke zondag! Ik zorg alvast voor koffie en koekjes, desnoods virtueel.

Els Van Eeckhaut
els.vaneeckhaut@gmail.com

==========================

2. Michel Vuijlsteke zei, op zondag 13 augustus 2006 om 11u58:

Ik doe vandaag nog verder met de andere partijen, en als er een paar WordPressen tussen zitten (ongetwijfeld :)), nodig ik iedereen uit om zijn grieven op tafel te smijten, en dan doe ik er meteen iets aan.

In tussentijd:

1) Als je nog andere dingen behalve prentjes wil zetten, films en geluid bijvoorbeeld, dan zul je iets anders moeten gebruiken dan de standaard-editor die erin zit. Daarmee gaat het ook wel, maar met allerlei omwegen.

2) Geen idee. Definieer “crashen”. Het kan zijn dat het template zoals het nu is, een aantal plugins gebruikt die dan uitgeschakeld worden als je andere plugins aanzet, maar zo uit de losse pols zou ik het niet kunnen zeggen.

Er zijn niet zo enorm veel goeie kalenderplugins voor WP, voorlopig lijkt deze het stabielst en het best voorzien op de toekomst (de nieuwe beta-versie is stuken beter). Voor die recente comments gebruik ik Brian’s Latest Commens.

3) Ook geen idee. Dat kan aan enorm veel dingen kunnen gelegen hebben.

4) Wellicht omdat er nu gezegd wordt “toon alle foto’s van iedereen met de tag 3k2reduxScreenshot“. Je moet je eigen flickr badge maken bij Flickr zelf en die op de juiste plaats in de template-code zetten. Dus waar nu count=4&display=random&size=s&layout=y&source=all_tag&tag=3k2reduxScreenshot staat moet iets komen als nsid=12341234123@YYY&count=9&display=latest&name=1&size=square, maar dan met jouw flickr-ID in de plaats van die 12341234123@YYY.

5) Contactpagina: ‘t hangt ervan af wat je wil doen. Ik zie zo op het eerste gezicht deze plugin, en dat lijkt te doen wat het zou moeten doen…

En yep: de site van Harold is bijzonder goed gedaan. [één detail: ik zou bij zijn entries een "lees meer"-link toevoegen, niet iedereen zal doorhebben dat het op de titel te klikken is om verder te lezen]

http://blog.zog.org/2006/08/politiek-gent-spaspirit-augustus.html#comment-566912

Gepost door: Jan Boeykens | 19-08-09

verdwenen...
De brief van Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gericht aan Els Van Eeckhaut, blijkt van de weblog van Els Van Eeckhaut te zijn verdwenen.

Wie op de link http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=2033#comment-89257http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244 drukt, krijgt het volgende te lezen:

E.ve
Written by Els Van Eeckhaut, somewhere in between two lives

Sorry, no posts matched your criteria.

Gepost door: Morkhoven | 24-08-09

problemen....

22.8.2009


De vzw Werkgroep Morkhoven ondervond, na de publicatie van haar berichten inzake Els Van Eeckhaut, heel wat problemen.

Zo was er Michel Vuijlsteke, oprichter van de vereniging vzw Gentblogt en secretaris van Gentblogt.be, die in navolging van Els Van Eeckhaut, de vzw Werkgroep Morkhoven en haar verenigingslid Marcel Vervloesem voor het vuil van de straat uitmaakte.

Vuijlsteke die zich vaak ergert aan 'te subjectief opgestelde artikels' in kranten, plaatste voortdurend kleinerende en provocerende uitspraken op het forum van zijn weblog en verwijderde iedere reactie van de vzw Werkgroep Morkhoven of mensen die het voor de vzw Werkgroep Morkhoven opnamen.
Op die manier probeerde hij een negatief beeld van de vzw Werkgroep Morkhoven te scheppen.

De weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door Vuijlsteke op een kinderachtige manier als 'vies' omschreven.

Uiteindelijk schreef Els Van Eeckhaut op het forum van Michel Vuijlsteke dat zij 'iederéén ( en vooral Michel Vuijlsteke) bedankte voor de geboden steun'.

Michel Vuijlsteke adviseerde Els Van Eeckhaut bij het maken van een weblog tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Els Van Eeckhaut is dan weer redactrice van de voornoemde online-krant Gentblogt.be.


Gisteren vroeg Tim Van der Mensbrugghe, een vroegere medewerker van De Morgen, om een foto waarop Els Van Eeckhaut stond, van http:/werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ te verwijderen. Hij vond dat de foto 'misbruikt' werd.

De foto was naar aanleiding van de uitgave van het boek 'Kabberdoezen' dat dankzij gentblogt.be mee tot stand kwam,
door Tim Van der Mensbrugghe op zijn weblog http://mensbrugghe.wordpress.com/ geplaatst.


Teun Van de Voorde, een Gentse weblogger die met Els Van Eeckhaut op de foto stond, vroeg gisteren eveneens de verwijdering van de foto en maar liet niets meer van zich horen toen de vzw Werkgroep Morkhoven haar gelaat op de foto totaal onherkenbaar had gemaakt.

Gepost door: Morkhoven | 24-08-09

ontoegankelijk
Els Van Eeckhaut heeft de blogspots over de vzw Werkgroep Morkhoven en de reactie(s) erop ontoegankelijk gemaakt.

Heeft zij het gedaan om haar politieke carrière en haar promoties binnen justitie niet te schaden of is zij er zich bewust van dat zij een stapje te ver is gegaan ?

------

E.ve
Written by Els Van Eeckhaut, somewhere in between two lives


Sorry, no posts matched your criteria.

Gepost door: Morkhoven | 25-08-09

cijfertjes By Els Van Eeckhaut, at vr dec 07, 02:36:00 PM

ik wacht inmiddels al een paar weken op de wekelijkse update die niet komt, en op een cijfertje voor mijn blog ('k weet dat het wel geen hoog cijfer zal zijn, maar ik ben toch eens benieuwd)

http://www.ondernemeringent.be/2007/11/over-metatale.html

Gepost door: Yves | 25-08-09

Van Eeckhaut's fanclub
Dat Michel Vuijlsteke infantiele trekjes vertoont, zal intussen welbekend zijn.

Hij plaatste niet alleen berichtjes op zijn weblog om de commentaren erop met kinderachtige opmerkingen zoals 'vies' te verwijderen maar
opende onder het pseudoniem 'joris artels' zopas een nieuwe weblog waarin hij verwees naar zijn briljant artikel 'werkgroep-morkhoven-en-stefaan-saey-verkeerd-bezig' waarmee hij zijn vriendin Els Van Eeckhaut in de Top 100 van de 'meest invloedrijke vlaamse blogs' van Metatale tracht te houden.

Gepost door: Jan Boeykens | 01-09-09

'subjectiviteit'
Jan Boeykens
donderdag 20 augustus 2009:

Michel Vuijlsteke die zich ergert aan de subjectiviteit van een artikel.... Dat is waarschijnlijk als grap bedoeld.

-------------------------

dendof
donderdag 20 augustus 2009:

Lap, bovenop onze huistrollen hebben we er nu nog een pedo-trol bij.

Moet gij niet achter kinderporno op het internet gaan zoeken, Boeykens?

-------------------------

Jan Boeykens
woensdag 02 september 2009:

@ Michel dendof

Ik vond het alleen maar grappig, mijn beste Michel, dat jij je aan de 'subjectiviteit' van een artikel in De Standaard ergerde.
Meer niet.


http://lvb.net/item/5919

Gepost door: Jan Boeykens | 02-09-09

netwerken
'Welke kinderpornozaak zou dat dan wel mogen zijn? Die die de Werkgroep grotendeels uitgevonden heeft in de jaren stillekens? Of nog een nieuwe?' (Michel Vuijlsteke)

-------------------------

Bestrijding kinderseksnetwerken - werkgroep Morkhoven

De strijd tegen kinderpornografie en tegen netwerken waarin kinderen worden verhandeld en misbruikt ligt mij en verschillende andere Leden nauw aan het hart. Ook de Europese burgers zijn begaan met deze problematiek, zoals mocht blijken uit een colloquium hierover dat ik in het Europees Parlement organiseerde in oktober jongstleden. Ik ben er van overtuigd dat ook U de strijd tegen deze schandelijke wandaden ten zeerste wenst te steunen.

In december vorig jaar richtte de werkgroep Morkhoven, internationaal bekend omwille van hun onthullingen in de zogenaamde Temse-Zandvoort-zaak, aan U de vraag met betrekking tot een onderhoud door U persoonlijk of door een kabinetsmedewerker. Zij hadden graag een petitie overhandigd waarin ze vragen dat het Europees Parlement het onderzoek ter harte neemt van de verschillende dossiers die zij ter beschikking hebben.

Tot op heden mochten zij nog geen antwoord van Uw diensten ontvangen. Bent U alsnog bereid hen en hun petitie persoonlijk of in vertegenwoordiging te ontvangen? Bent U bereid om hun vraag met betrekking tot het onderzoek positief te beantwoorden, en bent U tenslotte bereid deze bekommernissen aan te kaarten bij de Raad en de Commissie?

(bijlage: kopie van de petitie zoals afgegeven aan mij en collega Dupuis december vorig jaar)

Door Nelly Maes op 21/01/1999 - categorie : brieven)

http://www.eurospirit.be/articles.php?id=97

Gepost door: Jan Boeykens | 02-09-09

De commentaren zijn gesloten.