13-08-09

Spreekverbod


Volgens artikel 19 van de Belgische Grondwet zijn de vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, gewaarborgd.

-------------------------

Tijdens haar acties rond de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven door de Stad Antwerpen een pamflettenverbod opgelegd.  Al het mogelijke werd gedaan (gerechtelijke acties, criminaliserende artikels in kranten, de oprichting van een zogezegde onafhankelijke onderzoekscommissie,) om de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen.  De Werkgroep zette haar akties echter verder en bekwam dat Minister Hugo Weckx (Volksgezondheid) tenslotte een isoleerreglement liet opstellen (dat niet werd nageleefd en niet meer bestaat). 

Uit politierapporten bleek later dat er
regelmatig  kinderen met gebroken en armen in de isoleercellen belandden en in één geval was er zelfs sprake van een ononderzochte dood van een vijfjarig meisje in een isoleercel.

In 1998, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de hele internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, naar Morkhoven bracht, werd Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor Vervloesem uit dezelfde wijk, via een interview in Het Nieuwsblad, plotseling van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd waarvan hij beweerde 20 jaar voordien het slachtoffer te zijn geweest.
Dit was opmerkelijk omdat Victor Vervloesem zijn halfbroer Marcel, enkele jaren voordien nog als secretaris in de wijkvereniging aanstelde waarvan hij zichzelf tot 'directeur-generaal' had benoemd.

De rest van het verhaal kennen we: een eindeloos proces waarbij Marcel Vervloesem met een zichtbaar genoegen van journalisten die een weerloos slachtoffer hadden gevonden en de kinderpornozaak Zandvoort wilden dichtdekken, als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk werd gehaald.

In 2005, nadat Marcel Vervloesem door drie minderjarige jongeren (met ondermeer een gewapende roofoverval op hun palmares) opnieuw van zogezegde folteringen en verkrachtingen was beschuldigd en hiervoor in de gevangenis was opgesloten, wilden Marleen Diels (CD&V Herentals), Victor Vervloesem (Sp.a-bestuur Herentals, thans gemeenteraadslid) en Jan Peeters (burgemeester, Sp.a-bestuur Herentals) de vzw Werkgroep Morkhoven door middel van een petitie die door een tiental mensen werd getekend, van het internet laten verwijderen.  De zaak werd zelfs besproken in de Herentalse gemeenteraad.

In de petitie werd ook de uithuiszetting van Marcel Vervloesem geeist. Victor Vervloesem zetelde toevallig in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij waarvan Marcel Vervloesem een sociale woning huurde. 

Na een aktie tegen de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort, werd Marcel Vervloesem door het parket van Turnhout ook nog eens vervolgd voor de 'verspreiding van kinderporno' terwijl de gezichten en geslachtsdelen van de gefolterde en verkrachte kinderen op het pamflet, die aantoonden dat de kinderpornozaak Zandvoort meer dan 'enkel een luchtbel' was, werden afgeschermd.

In het pamflet werden trouwens de 'onderzoeken' van de Turnhoutse justitie en het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort aangeklaagd.   Marcel Vervloesem was niet eens vermeld als de verantwoordelijke uitgever van het pamflet.

In 2006 kreeg Marcel Vervloesem, in een vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout waarbij hij tot 5 jaar werd veroordeeld, op straffe van een zware boete een 'spreekverbod met de pers' opgelegd.  

Een sympathisant van de vzw Werkgroep Morkhoven die bij de pamflettenaktie was betrokken, werd ook aangeklaagd en vervolgd. Men wilde hem interneren alhoewel hij een blanco-strafregister had en aan de protestaktie had deelgenomen door een paar affiches op te hangen.

Het hof van beroep van Antwerpen vernietigde in 2008 de uitspraak inzake het spreekverbod van de correctionele rechtbank te Turnhout wegens 'strijdig met de Belgische Grondwet'.

Marcel Vervloesem zit intussen (met het voorarrest erbij) bijna 14 maanden lang in de gevangenis opgesloten en de directie van de gevangenis van Brugge die hem op een mensonterende manier behandelde, weigerde stelselmatig elke journalist die Marcel wilde komen opzoeken terwijl er dus geen spreekverbod met de pers meer bestaat.

Eén van de directieleden liet Marcel zelfs in een isoleercel steken en liet hem een reeks tuchtmaatregelen opleggen omdat hij wilde dat bepaalde uitspraken over dokter van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, van het Internet verdwenen.

De vzw Werkgroep Morkhoven weigerde dit echter omdat zij wilde dat de diensten van dokter Van Mol het medische dossier van Marcel correct en met vermelding van alle medische gegevens opmaakten in plaats van, zoals de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge doet, documenten en medische stukken achter te houden of niet tijdig over te maken om de gedetineerde psychisch en emotioneel te breken.   Marcel Vervloesem is bovendien op geen enkel gebied verantwoordelijk voor de publicaties op het Internet en het betrof hier dus als het ware een gijzelingsactie waarbij de gezondheid van de aktievoerder (hartziekte, suikerziekte, kanker, tal operaties en spoedopnames) nogmaals ernstig geschaad werd.

Het feit dat de goed geinformeerde Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers tegen deze handelswijze niet optreden, bewijst dat zij deze werkwijze goedkeuren en er misschien zelfs de opdracht toe hebben gegeven. 

Minister De Clerck en zijn justitiediensten leggen, zoals de directie van de gevangenis van Brugge, ook de beslissing van het hof van beroep te Antwerpen naast zich neer.   In de interne nota van Justitie die onlangs uitlekte, stond dat 'Marcel Vervloesem in geen geval mag vrijkomen (dus ook niet in aanmerking komt voor een penitentiair verlof enzoverder) omdat hij anders zijn akties rond kinderporno kan hernemen en ... de pers kan contacteren.

De commentaren zijn gesloten.