12-08-09

Minister De Clerck respecteert de wetgeving niet


12.8.2009 - Stand van zaken


Marcel Vervloesem van onze vereniging is zes weken geleden van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd.

Wie dacht dat de problemen daarmee waren opgelost, vergist zich.   Marcel Vervloesem werd de voorbije weken in de gevangenis van Turnhout wel beter behandeld dan in de gevangenis van Brugge waar dat er ware folterpraktijken werden toegepast maar men kan zich afvragen wat een man met kanker, een hartziekte, suikerziekte, nieren die nog maar voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames (waarvan 6 tijdens de eerste maanden gevangenis) en uit wiens strafdossier te Turnhout, zoals de Hoge Raad voor de Justitie erkende, alle ontlastende stukken verdwenen, eigenlijk nog in de gevangenis zit te doen.
Minister van Justitie beklaagt zich immers voortdurend over de overbevolkte gevangenissen en wil België zo'n 900 miljoen euro laten uitgeven voor de huur van een gevangenis in Nederland.
Het is duidelijk dat er meer achter deze zaak zit, temeer daar extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) reeds na één dag gevangenis werden vrijgelaten op medische gronden en thuis op een electronisch enkelbandje mochten wachten.

Nadat Minister De Clerck de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) blokkeerde, hield hij zich niet aan zijn belofte in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem waarin hij mededeelde dat hij de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht gaf om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem te onderzoeken. 

Er is nog iets vreemd aan de hand.
De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge dat het dossier van Marcel Vervloesem maandenlang blokkeerde, heeft haar rapport na zes weken nog altijd niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout overgemaakt.
Op die manier dreigen de aanvragen van  Marcel Vervloesem voor een penitentiair verlof, voor een psycho-sociale begeleiding die hem door professor Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen was voorgesteld, voor een geheel of gedeeltelijke vrijlating op medische gronden en de plaatsing onder electronisch toezicht enzoverder, opnieuw negatief geadviseerd te worden wat de wankele gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem weer een flinke klap zou geven.

Omdat van de PSD verwacht wordt dat zij de gevangenen begeleidt en voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving, schreef ik hiervoor herhaalde malen naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers.
Ik kreeg echter geen enkel antwoord, ook niet toen ik de Minister vroeg tot welke dienst ik mij kon richten.

Men zou haast gaan geloven dat de Minister zelf de opdracht gaf om het dossier van Marcel Vervloesem te blokkeren...

Ik deelde de Minister ook mede dat de PSD van Brugge het medische rapport van Marcel Vervloesem enkele weken geleden aan de strafuitvoeringsrechtbank was 'vergeten' te geven, bepaalde informatie had achtergehouden en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven die 'justitie bekritiseerde' er voortdurend had bijgesleurd waardoor de rechter zich negatief uitsprak.

Ik vroeg mij af of de Minister die op de parlementaire vragen van Clothilde Nyssens (CDH) en Paul Van Buitenen (euro-parlement) antwoordde dat niet hij maar de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd was voor een vrijlating op medische gronden, via de PSD van Brugge niet was tussengekomen in dit dossier.
Dat zou namelijk het stilzwijgen van de Minister op mijn brieven kunnen verklaren.

Enkele weken geleden lekte er dan een vertrouwelijke nota van justitie uit waaruit bleek dat Marcel Vervloesem 'onder geen enkele voorwaarde mocht vrijgelaten worden (dus ook niet in aanmerking kwam voor een penitentiair verlof) 'omdat hij zijn onderzoek als kinderponojager zou hervatten en de media zou contacteren'.
Dit maakte de zaak nog onbegrijpelijker omdat het hof van beroep in Antwerpen (waar dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort verdwenen zijn) in 2008 het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout waarbij Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd (2006) juist vernietigde want 'in strijd met de Belgische Grondwet'.

De interne nota van Justitie verklaart in ieder geval waarom journalisten die Marcel Vervloesem tijdens zijn gevangenschap wilden gaan bezoeken, de toegang systematisch geweigerd werd.

De vzw Werkgroep Morkhoven zit intussen natuurlijk niet stil en wil dat Minister De Clerck die verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie, de PSD van Brugge de opdracht laat geven om haar rapport aan de PSD van Turnhout over te maken zodat het reintegratie- en reclasseringsdossier van Marcel Vervloesem niet langer geblokkeerd wordt en zijn aanvragen op een normale manier kunnen behandeld worden.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven een kopie van de bijgevoegde omzendbrief ondermeer naar de afdeling criminologie van de rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit te Leuven stuurde, ontving zij tot haar verwondering een mail van Luc Huyse, socioloog en emeritus hoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven, waarin deze zich tot al zijn collega's richtte met de vraag: 'Dag allemaal, Probeert u ook al lang om van de mailing lijst van Boeykens verwijderd te worden? Ook zonder succes?'.

De vzw Werkgroep Morkhoven herinnert zich echter niet van Luc Huyse een verzoek tot verwijdering uit de mailing lijst te hebben gekregen.

Luc Huyse is toevallig de man die het project mediakritiek.be, een site 'voor journalisten en mediamensen', leidt.  Deze site werkt ondermeer rond de vrijheid van meningsuiting en burgerjournalistiek.

Professor Voorhoof van Mediakritiek.be stelde op 30.6.2009 dat Frank Neirynck in zijn berichtgeving via Stadsomroep Brugge, 'te ver' zou zijn gegaan.

Misschien is dat ook de reden waarom Luc Huyse zo fel reageerde op mijn omzendbrief.  Ik verwijt Minister van Justitie Stefaan De Clerck immers dat hij de Wet Dupont die de 'rechten van de gevangenen' moest regelen (2004) en waarvoor professor Dupont van de KUL op 21 juli 2009 door de Koning tot Groot-Officier werd gelauwerd, niet respecteert...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

______________________________________________

Ter informatie
HERVORMING VAN JUSTITIE: DE PSD TE BRUGGE

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout waar Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep momenteel is opgesloten, wacht al 6 weken op het rapport van de Psycho Sociale Dienst van de Gevangenis van Brugge.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die politiek verantwoordelijk is voor de werking van justitie, alsook zijn kabinetsmedewerkers, werden terzake reeds herhaalde malen geschreven. Zij zwijgen de zaak echter dood waardoor het dossier (penitentiair verlof, electronisch toezicht, psycho sociale begeleiding Universiteit Antwerpen,) van Marcel Vervloesem volledig dreigt geblokkeerd te geraken.

Het is niet de eerste maal dat de PSD van Brugge het dossier blokkeert en daarmee een aanslag pleegt op de wankele gezondheid van de aktievoerder (kanker, hartziekte, suikerziekte, nieren de nog maar voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan 6 tijdens zijn eerste maanden in de gevangenis).

Volgens een uitgelekte geheime nota van Justitie (en van Minister De Clerck) mag de aktievoerder in geen geval vrijkomen (krijgt hij dus ook geen penitentiair verlof) 'omdat hij anders zijn onderzoek als kinderpornojager zou hervatten en de media zou contacteren'.  Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in 2008 nochthans dat de uitspraak in het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout waarbij Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd (2006), moest venietigd worden omdat deze in strijd was met de Belgische Grondwet.  Maar De Clerck schijnt zich niets van gerechtelijke uitspraken en de Belgische Grondwet aan te trekken.

Niet alleen Marcel Vervloesem is het slachtoffer van de misdadige praktijken van de PSD te Brugge en het moordend stilzwijgen van de Minister van Justitie en zijn diensten.

Door te aanvaarden dat de PSD (die oorspronkelijk was opgericht op de gevangenen voor te bereiden op een reintegratie in de samenleving), de dossiers van de gedetineerden blokkeert, schendt de Minister niet alleen de Wet Dupont inzake de 'rechten van de gevangenen' (2004) maar laat hij ook zien dat zijn woorden over de 'hervorming van de justitie', een 'menselijke en rechtvaardige justitie', een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', zijn 'strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen', gewoon gelogen zijn. 

In plaats van ervoor te zorgen dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar rapport aan de PSD van de gevangenis te Turnhout overmaakt, zijn de justitiediensten (die van justitieminister De Clerck mogen doen wat ze willen) met nieuwe pesterijen gestart. Vandaag kreeg Marcel Vervloesem geen bezoek in de gevangenis van Turnhout omdat de bezoeker die een bezoektoelating had gekregen, geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen (terwijl men daartoe niet verplicht is). De bezoeker die 80 jaar oud is, werd zonder pardon terug naar Antwerpen gestuurd van waaruit hij per trein gekomen was.

Vanmorgen gaf Marcel Vervloesem een rapportbriefje af aan de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis in Turnhout waarin hij vroeg of men het PSD-verslag van de gevangenis te Brugge had aangekregen en of men het rapport van psychiater Cosyns van de Universitaire instellingen reeds had ontvangen. Hij kreeg geen antwoord.
Het rapport van psychiater Cosyns wordt al een paar maanden door de PSD van Brugge achtergehouden zodat ook de mogelijkheid om een psycho-sociale begeleiding te volgen daarmee geblokkeerd wordt. Minister De Clerck gaat akkoord met deze toestanden die ongetwijfeld heel wat andere gedetineerden en hun naasten treffen.

Ten tijde van de zaak Dutroux was Stefaan De Clerck ook Minister van Justitie en had hij het ook over de 'hervorming van justitie' terwijl hij bij zijn aantreden als Minister van Justitie in 2008, de magistratuur ervan beschuldigde dat er op justitiegebied 'niets verandert'.

--------------

Amelia, 6.8.2009

Gevangenis Brugge                                                             
t.a.v. Directrice Els Deloof
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Deloof,
Net vernam ik dat de Directie van de Gevangenis van Turnhout het PSD rapport van de gevangenis van Brugge inzake Marcel Vervloesem, die 30 juni naar Turnhout werd overgeplaatst, nog steeds niet heeft ontvangen.

Dit zal zeker op een vergissing berusten en daarom zou ik U vriendelijk willen vragen dit probleem zo gauw mogelijk op te lossen door de Directie van Turnhout het bovengenoemde rapport op te sturen.

Alvast hartelijk dank,

Vriendelijke groet,
Claudia C. Vink
05022 Amelia, TR Italië

--------------

Per fax:

Amelia, 6-08-2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Adjunct Adviseur M. Steenbergen
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Steenbergen,

Net vernam ik dat de Directie van de Gevangenis van Turnhout het PSD rapport van de gevangenis van Brugge inzake Marcel Vervloesem, die 30 juni naar Turnhout werd overgeplaatst, nog steeds niet heeft ontvangen.

Dit zal zeker op een vergissing berusten en daarom zou ik U vriendelijk willen vragen dit probleem zo gauw mogelijk op te lossen door de Directie van Turnhout het bovengenoemde rapport op te sturen.

Alvast hartelijk dank,

Vriendelijke groet,
Claudia C. Vink
Claudia Vink, 05022 Amelia, TR Italië

 
Kopie: Federale Ombudsman, Vlaamse Ombudsman, parlementsleden (Belgische, Nederlandse, Europese), pers,

------------------

http://www.mediakritiek.be/index.php?page=7&detail=452#blog_comment

De commentaren zijn gesloten.