07-08-09

De federale ombudsman: doekje tegen het bloeden...


Wat is een ombudsman?

Een ombudsman is een onafhankelijke persoon die klachten behandelt over het onbehoorlijk optreden van de overheid.
De eerste ombudsman werd in 1809 geïnstalleerd in Zweden. “Ombudsmän” betekent “hij die voor een ander pleit”.

De federale ombudsmannen

De federale ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een termijn van zes jaar. De Kamer kiest hiervoor uit Nederlandstalige en Franstalige kandidaten die slaagden voor de selectieproeven georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Eenzelfde persoon mag ten hoogste twee keer het mandaat van ombudsman uitoefenen. De huidige ombudsmannen traden in functie op 8 november 2005. Ze zijn niet gebonden door instructies van andere overheden. Ze benoemen zelf het personeel dat hen bijstaat in de uitvoering van hun ambt. Voor 2008 beschikken de federale ombudsmannen over een dotatie van 3.858.000 euro.

De taak van de federale ombudsmannen

De federale ombudsdienst werd opgericht met als doel een meer open, toegankelijke, gebruikersvriendelijke administratie op te bouwen waarin de burger vertrouwen heeft.
De ombudsmannen kunnen zowel op basis van klachten als op vraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers het optreden van de federale overheid onderzoeken. Ze zoeken naar concrete oplossingen voor problemen en bemiddelen tussen burger en overheid. Opbasis van hun bevindingen brengen ze op algemene wijze verslag uit aan de Kamer over de werking van de administratie en doen ze aanbevelingen. De ombudsmannen brengen jaarlijks verslag uit. Dat verslag wordt in de commissie voor de Verzoekschriften besproken. U vindt het jaarverslag op www.federaalombudsman.be

Wie kan klachten voorleggen?

Elke belanghebbende (d.i. iedereen die bij de zaak waarover het gaat betrokken is) kan een klacht voorleggen. Het kan zowel gaan om natuurlijke personen als om rechtspersonenen belangenverenigingen.

Hoe kan je een klacht voorleggen?

De toegang tot de ombudsdienst is bewust zo informeel mogelijk gehouden. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden meegedeeld.
De Federale ombudsman houdt bovendien maandelijks spreekuren in de verschillende provincies. De tussenkomst van de ombudsman is gratis.

De federale ombudsmannen:

De heer Guido SCHUERMANS is de Nederlandstalige federale ombudsman.
Mevrouw Catherine DE BRUECKER is de Franstalige federale ombudsman.
Adres : Hertogstraat 43, 1000 Brussel
Tel: 02/289.27.27 - Fax: 02/289.27.28
e-mail: email@federaalombudsman.be
www.federaalombudsman.be

Anderzijds kan de commissie voor de Verzoekschriften petities doorsturen naar de Federale ombudsman voor behandeling van de klachten op grond van de wet die zijn bevoegdheid regelt.

Met welke klachten kan je bij de federale ombudsmannen terecht?

De ombudsmannen onderzoeken klachten over de werking van de federale administratie.
Het gaat dus uitsluitend om klachten in verband met federale materies (zoals bijvoorbeeld sociale zekerheid, fiscale aangelegenheden, ...).
Klachten die bestemd zijn voor andere ombudsmannen - bijvoorbeeld die van de Vlaamse gemeenschap, het Waalse gewest of autonome economische overheidsbedrijven(spoor, post, ...) - worden doorgezonden.
De ombudsmannen behandelen klachten over alle feiten en gedragingen vanwege de administratie waarvan de klager meent dat ze onbehoorlijk zijn. Ook het niet-handelen van de overheid kan worden aangeklaagd, zoals bijvoorbeeld de weigering om een gerechtelijke beslissing uit te voeren.
Alvorens naar de ombudsman te stappen moet de klager eerst zelf contact opnemen met de betrokken administratie om het probleem op te lossen.
De ombudsmannen kunnen weigeren anonieme klachten of klachten die meer dan één jaar na de feiten ingediend werden te behandelen. Klachten die overduidelijk ongegrondzijn, worden niet behandeld. Wanneer de ombudsman weigert om een klacht te behandelen, deelt hij zijn gemotiveerd besluit mee aan de klager.
Wanneer een klager dezelfde zaak aanhangig heeft gemaakt bij een administratieve of een gewone rechtbank, schorten de ombudsmannen hun onderzoek op.

Wat kunnen de ombudsmannen doen?

De ombudsmannen verwittigen de betrokken overheid dat een klacht tegen haar zal worden behandeld. Ze kunnen vragen stellen aan de betrokken overheid en een termijnstellen waarbinnen geantwoord moet worden. Ze kunnen bovendien ter plaatse alle vaststellingen laten doen en inlichtingen inwinnen. Ze kunnen alle betrokken personenhoren en zich door experten laten bijstaan. Het beroepsgeheim van de ambtenaren wordt opgeheven ten aanzien van de ombudsmannen.
Ze trachten de standpunten van de klager en de administratie te verzoenen, eventueel door hen met elkaar te confronteren.

Ze kunnen aanbevelingen richten aan de administratieve overheid. Ze richten jaarlijks een verslag over hun activiteiten aan de Kamer. Ze kunnen bovendien driemaandelijksetussentijdse verslagen uitbrengen. De kamer maakt die verslagen openbaar.
De ombudsmannen moeten de klachten vertrouwelijk behandelen. Zowel de ombudsmannen als hun personeel zijn gebonden door een beroepsgeheim. Ook in de verslagen die ze maken wordt de identiteit van de klager of van de personeelsleden van de administratie niet vermeld.

http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/IF_nl_55.pdf

De commentaren zijn gesloten.